Περίληψη έργου

Το πρόγραμμα Come On Labels στοχεύει στο να συνοψίσει τη βέλτιστη ευρωπαϊκή εμπειρία σχετικά με την ενεργειακή σήμανση οικιακών συσκευών και να υποστηρίξει την κατάλληλη εφαρμογή του νέου συστήματος ενεργειακής σήμανσης.
Σκοπός του έργου είναι να ενισχύσει την παρουσία και την αξιοπιστία της ενεργειακής σήμανσης της Ε.Ε. και να βελτιώσει την αγορά των προϊόντων με σήμανση.

Τρεις κυρίως τομείς σχετίζονται με την κατάλληλη χρήση της ενεργειακής σήμανσης:

 1. η παρουσία κατάλληλων πληροφοριών πάνω στη σήμανση (για παράδειγμα να αναφέρονται οι σωστές πληροφορίες για διαφορετικά προϊόντα, να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις πληροφορίες της ενεργειακής ετικέτας),
 2. κατάλληλη επίδειξη της ενεργειακής σήμανσης πάνω σε συσκευές σε καταστήματα (περιλαμβανομένης της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης καταστημάτων λιανικής), σε καταλόγους και ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδικτυακή διαφήμιση, ταχυδρομικές παραγγελίες, κ.λ.π.) και
 3. η οργάνωση δράσεων προώθησης με στόχο τους τελικούς πελάτες (με πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό και καμπάνιες ευαισθητοποίησης).


Αυτά τα τρία συστατικά συμβάλλουν σε έναν κοινό στόχο συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας οικιακών συσκευών και συσκευών κατανάλωσης ενέργειας γενικότερα, καθώς και στη λήψη μιας απόφασης από τον τελικό χρήστη – τον καταναλωτή – βασισμένη στην πληροφορία, ειδικά υπό το φως της προσαρμογής της νέας νομοθεσίας που αφορά την ενεργειακή σήμανση σε εθνικό επίπεδο.


Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να υποστηρίξουν την κατάλληλη οργάνωση των παραπάνω δράσεων σε εθνικό επίπεδο, να αναγνωρίσουν τα παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής και να τα παραθέσουν τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και διεθνώς.
Αυτές οι πληροφορίες θα συνδυαστούν και θα ολοκληρωθούν με την έρευνα του αν και πότε θα πρέπει να αντικαθίστανται οι παλιές και λιγότερο αποδοτικές συσκευές, χρησιμοποιώντας τη σήμανση ως οδηγό για την αγορά νέων αποδοτικών συσκευών.
Οι εταίροι του έργου θα συλλέξουν παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής στις χώρες τους και θα τα διανέμουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, θα αναγνωρίσουν τα πιο προβληματικά σημεία της διαδικασίας διάδοσης και ελέγχου της σήμανσης και θα καταβάλλουν προσπάθειες να βελτιώσουν την πραγματική κατάσταση δουλεύοντας με τοπικούς φορείς και υπεύθυνους οργανισμούς: εμπόρους λιανικής, καταναλωτές, κατασκευαστές και τις σχετικές αρχές των Κρατών Μελών. Οι τομείς κλειδιά περιλαμβάνουν:

 • Νομοθεσία – αναγνώριση, σύγκριση με κοινοτικές οδηγίες, ρόλοι και ευθύνες, διαφορές με τη νέα νομοθεσία (περιλαμβανομένων των υπαρχόντων και των επερχομένων μέτρων εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας  Eco-design 2005/32/EC για συσκευές/προϊόντα που φέρουν σήμανση);
 • Δοκιμή συσκευών – καλές πρακτικές που θα αφορούν το γιατί και το πώς θα πρέπει να διενεργούνται οι επίσημες δοκιμές, συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών των δοκιμών που θα έχουν πραγματοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης με την κατάσταση που επικρατεί εκτός ευρωπαϊκής ένωσης;
 • Συμμόρφωση εμπόρων λιανικής – καλές πρακτικές σε κάθε Κράτος Μέλος, τυχαία επίσκεψη από εταίρους και εκκίνηση των δράσεων διάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης εμπόρων λιανικής;
 • Προώθηση – παραδείγματα καλής πρακτικής, περιγραφή της παρούσας κατάστασης, οργάνωση τουλάχιστον μιας νέας σχετικής δράσης προώθησης σε κάθε χώρα που λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας:
  • την πραγματοποίηση πλάνων προώθησης για την καινούρια ενεργειακή σήμανση,
  • τη σύνταξη βασικών κειμένων για υλικό προώθησης, π.χ. εξηγώντας τη νέα σήμανση γενικά, εξηγώντας τη σήμανση ειδικών προϊόντων (κάνοντας χρήση εικονογραμμάτων),
  • την (συντονισμένη) πραγματοποίηση δράσεων προώθησης,
  • την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων προώθησης.
 • Αντικατάσταση – πληροφορίες σχετικά με τη μέση ηλικία οικιακών συσκευών, περίληψη των διαθέσιμων εργαλείων (δημοσιονομική νομοθεσία, εκπτωτικά προγράμματα, κίνητρα, κ.λ.π.) και πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτύχει χώρες που έχουν ήδη εφαρμόσει κάποια από αυτά τα εργαλεία, αποστολή περίληψης σε εθνικό επίπεδο;
 • Τελικές συστάσεις – περιγραφή καλής πρακτικής και παραδείγματα μελετών περίπτωσης βασιζόμενα στα παραπάνω σημεία


Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2010 και θα τελειώσει το Μάιο του 2013.


Το πρόγραμμα ComeOn Labels (Common appliance policy – All for one, One for all – Energy Labels) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe. Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του προγράμματος και όλων των εγγράφων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των συγγραφέων. Το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ε.Ε.. Ούτε η EACI ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εδώ.