Streszczenie projektu

Projekt Come On Labels ma za zadanie gromadzenie najlepszych europejskich praktyk dotyczących etykietowania sprzętu gospodarstwa domowego etykietą energetyczną oraz wspierania prawidłowego wdrażania nowego systemu etykietowania. Ma również na celu zwiększenie wiarygodności i postrzegania europejskiej etykiety energetycznej a także poprawy stanu etykietowania na rynku AGD.

Trzy główne obszary działań na rzecz Etykiety Energetycznej są to:

 1. Prawidłowa informacja zawarta na etykiecie (np. W zależności od rodzaju produktu, informacja o badaniach na zgodność z danymi technicznymi.
 2. Prawidłowość eksponowania etykiety energetycznej na sprzęcie AGD w sieci detalicznej ( włącznie z stosowaniem tych wymagań przez handlowców), w katalogach i w sprzedaży elektronicznej (reklamie internetowej, zamówieniach wysyłkowych itd.) oraz
 3. Organizowanie akcji promocyjnych kierowanych głównie do klientów końcowych (kampanie informacyjno-poznawcze, materiały szkoleniowe)


Wymienione powyżej działania mają na celu ciągłe podnoszenie wiedzy na temat efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych i generalnie sposobu korzystania z zasobów energetycznych czyli  tzw. świadomego doboru AGD przez konsumenta – w szczególności nowych regulacji prawnych w zakresie oświetlenia na poziomie krajowym.


Główne cele projektu to wspieranie poprawnej realizacji ww działań na poziomie krajowym, pokazujących tzw. najlepsze praktyki stosowane w krajach europejskich i w skali  międzynarodowej.


Informacje zawarte na naszej stronie internetowej będą przedstawiane tak aby w prosty sposób wyjaśniać kiedy zdecydować się na wymianę sprzętu AGD z uwagi na jego zużycie lub niską efektywność energetyczną wykorzystując informacje z etykiety energetycznej

Partnerzy projektu na podstawie działalności w swoich krajach będą wybierać przykłady najlepszych praktyk promocyjnych, które z kolei będą  rozpowszechniane w całej Europie. Również podjęte zostaną wysiłki w celu poprawy sytuacji związanej z etykietowaniem poprzez ściślejszą współpracę z lokalnymi władzami, organizacjami zrzeszającymi handel detaliczny, organizacjami  konsumenckimi  czy stowarzyszeniami producentów. Kluczowe obszary dotyczą:

 • Stanu prawnego – jego identyfikacja, porównanie z dyrektywami UE, roli i odpowiedzialności poszczególnych instytucji, różnic pomiędzy poszczególnymi aktami ustawodawczymi (włączając istniejące i przyszłe zamierzenia wdrożeniowe zgodne z dyrektywą o ekoprojektowaniu 2005/32/EC odnoszącą się do sprzętu AGD/produktów również etykietowanych
 • Badania testowe sprzętu AGD – dobre praktyki pokazujące dlaczego  i jak należy wykonywać oficjalne badania testowe, zbieranie i wymiana informacji w zakresie testowania, włączając zestawienia porównawcze spoza UE.
 • Zgodność w sieci detalicznej – dobre wzorce spośród krajów partnerskich, szkolenia, losowe wizytowanie placówek handlowych przez partnerów i instytucje powiązane z etykietowaniem;
 • Działania promocyjne – wzorce dobrych praktyk, opis bieżącej sytuacji, organizacja co najmniej jednej imprezy promocyjnej w poszczególnych krajach partnerskich włączając w to:
  • Przygotowanie planów promocyjnych nowej etykiety
  • Przeprowadzenie podstawowych badań materiałów informacyjnych np. objaśniających ogólne zasady stosowania nowej etykiety jak również specyficzną budowę etykiety (które z nich powinny zawierać piktogramy),
  • Koordynować działania promocyjne
  • Monitorować rezultaty działań promocyjnych
 • Wymiana – informowanie o średnim okresie użytkowania AGD w gospodarstwach domowych, skrótowa informacja o możliwych mechanizmach finansowania (ulgi podatkowe, programy rabatowe, dopłaty itd.) i wyniki podobnych działań w krajach stosujących takie mechanizmy na poziomie ogólnokrajowym
 • Zalecenia końcowe – opis dobrych praktyk i przykładowe studia przypadku z powyżej wymienionych działań


Projekt ComeOn Labels został zapoczątkowany w grudniu 2010 r. i będzie realizowany do maja 2013 r.


Pełny tytuł projektu ( Common appliance Policy – All for one, One for all – Energy Labels) – (Wspólna polityka w AGD – Wszyscy za jednego, Jeden za wszystkich – Etykieta energetyczna) – Projekt realizowany przy częściowym wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy . Przedstawione informacje wyrażają poglądy realizatorów projektu i nie są oficjalnym stanowiskiem Komisji Europejskiej.