Shrnutí projektu

Projekt Come On Labels  se zaměřuje na shrnutí nejlepších evropských zkušeností vztahujících se k označování spotřebičů energetickými štítky a podporu správné implementace nového systému označování. Jeho cílem je rozšíření viditelnosti a důvěryhodnosti evropských energetických štítků a zlepšení odbytu označených výrobků.


K řádnému fungování energetických štítků se vztahují tři hlavní témata:

 1. správné informace uvedené na štítcích (např. správná informace na štítcích určených pro různé výrobky, ověření souladu prostřednictvím testování spotřebičů),
 2. správné označení elektrických spotřebičů energetickými štítky v obchodech (včetně ověření souladu samotným prodejcem), katalozích a elektronických prostředcích (internetové obchody, reklama na internetu, objednávky poštou atd.) a
 3. organizace propagačních aktivit zaměřených na koncového zákazníka (informační a vzdělávací materiály a informační kampaně).

 4. Tyto tři složky přispívají ke společnému cíli, kterým je trvalé zlepšování energetické účinnosti domácích spotřebičů a obecně elektrických spotřebičů, a k informovanějšímu výběru těchto spotřebičů koncovým uživatelem – zákazníkem – zejména ve světle přijetí nových předpisů vztahujících se k energetickým štítkům na národní úrovni.


  Hlavními cíli projektu je podpora správné organizace výše uvedených aktivit na národní úrovni, nalezení příkladů správné praxe a zpřístupnění projektu na evropské i mezinárodní úrovni.
  Tyto informace budou doplněny a zkombinovány s

   

 5. výzkumem zda by měly být starší, méně účinné spotřebiče nahrazeny a pokud ano, tak po jaké době – s využitím štítků jako návodu pro koupi nových účinných spotřebičů.
 6.  


Partneři projektu budou ve svých zemích shromažďovat příklady správné praxe a šířit tyto informace po celé Evropě. Zároveň budou vyhledávat nejproblematičtější prvky rozšiřování štítků a dohlížet na ně, a dále na základě spolupráce s místními investory, odpovědnými organizacemi (prodejci, zákazníci a výrobci) a příslušnými orgány členských států vynaloží maximální úsilí k tomu, aby se současná situace zlepšila. Klíčové oblasti zahrnují:

 

 • Legislativa – její identifikace, srovnání s evropskými směrnicemi, její úkoly a odpovědnost, rozdíly v nových předpisech (včetně současných a připravovaných zaváděcích opatřeních vztahujících se ke směrnici č. 2005/32/ES o ekodesignu spotřebičů/výrobků, které jsou také označeny),
 • Testování spotřebičů – správná praxe jak provádět oficiální testování a proč by mělo být prováděno, shromažďování a výměna informací o provedených testech včetně porovnání se situací mimo Evropskou unii,
 • Spolupráce s prodejci – správná praxe v každém členském státě, náhodné návštěvy partnerů v obchodech, zahájení rozšiřování informací včetně školení prodejců,
 • Propagace – příklady správné praxe, popis aktuální situace, organizace alespoň jedné nové související propagační aktivity v každém zúčastněném státě, zahrnující:
  • přípravu plánů propagace nových energetických štítků,
  • tvorbu základních textů na propagační materiály, např. obecné vysvětlení nových štítků, vysvětlení konkrétních štítků na výrobcích (které by měly být opatřeny piktogramy),
  • provádění (koordinovaných) propagačních akcí,
  • monitorování účinku propagačních akcí.
 • Výměna – informace o průměrném věku spotřebičů v domácnostech, shrnutí dostupných nástrojů (daňová legislativa, slevové programy, pobídky atd.) a výsledky dosažené v zemích, které již některé z těchto nástrojů využily, rozšiřování materiálu na národní úrovni;
 • Závěrečná doporučení – popis správné praxe a praktických příkladů k výše uvedeným bodům


Projekt byl zahájen v prosinci 2010 a bude pokračovat do května 2013.


Projekt ComeOn Labels (Společná politika ohledně spotřebičů – Všichni za jednoho, jeden za všechny – Energetické štítky) byl podpořen programem Inteligentní energie pro Evropu. Za obsah tohoto projektu a veškeré dokumenty odpovídají výhradně autoři projektu. Projekt nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. EACI ani Evropská komise nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli využití informací obsažených v těchto materiálech.