Projekta kopsavilkums

Come On Labels projekta mērķi ir apkopot labāko Eiropas pieredzi par sadzīves iekārtu energoefektivitātes marķējumiem un atbalstīt piemērotākās jaunās marķējuma shēmas ieviešanu. Projekta uzdevumi ir paaugstināt ES energomarķējuma pārskatāmību un uzticību tam, kā arī uzlabot tirgus apstākļus marķētiem produktiem.

Pastāv trīs nosacījumi, kuru ievērošana palīdz uzlabot energomarķējuma funkcionēšanu:

 1. atbilstoša informācija uz marķējumiem (piem., informācija, kas ir norādīta uz iekārtām, ir pareiza, tiek nodrošināta atbilstības verifikācija, veicot iekārtu pārbaudi);
 2. marķējumi ir pareizi izvietoti uz iekārtām veikalos (ieskaitot arī atbilstības pārbaudes veikalos), katalogos un elektroniskajos informācijas avotos (e-tirdzniecības vietās, interneta reklāmās, iepirkumos ar pasta starpniecību);
 3. informatīvu pasākumu organizēšana gala patērētājiem (informācijas izplatīšana, izglītojošie materiāli, informatīvas kampaņas).


Šo trīs uzdevumu izpilde palīdzēs īstenot projekta galveno mērķi – nepārtraukti paaugstināt mājsaimniecības iekārtu un enerģijas izmantojošu preču energoefektivitāti un nodrošināt pircēju pamatotāku izvēli, īpaši jaunas nacionālās likumdošanas par energomarķējumiem pieņemšanas apstākļos.


Projekta galvenais mērķis ir atbalstīt augstāk minēto aktivitāšu īstenošanu nacionālajā līmenī, izvēlēties labas prakses piemērus un padarīt tos zināmus valsts un Eiropas līmenī.


Šī informācija tiks papildināta ar izpēti par to, vai un kad jāaizvieto vecas iekārtas, izmantojot marķējumus kā vadlīnijas jaunu efektīvāku iekārtu iegādei.


Projekta partneri apkopos labas prakses piemērus savās valstīs un izplatīs Eiropā, kā arī definēs problemātiskākos soļus marķējumu izplatīšanas un pielietošanas kontrolēšanas procesos.

Projekta laikā tiks īstenotas aktivitātes situācijas uzlabošanai, strādājot ar vietējām ieinteresētajām pusēm un atbildīgajām organizācijām: tirgotājiem, patērētājiem, ražotājiem un atbildīgajām valsts institūcijām. Galvenās jomas ietver:

 

 • likumdošana – definēšana, salīdzinājums ar ES direktīvām, tajās norādītajām lomām un  atbildības līmeņiem, jaunās likumdošanas atšķirības (ieskaitot esošās un gaidāmās ieviešanas aktivitātes pēc direktīvas 2005/32/EC tām iekārtām, kas jau ir marķētas);
 • iekārtu testēšana – labā prakse, kas parāda, kā un kāpēc jāveic oficiālas pārbaudes, informācijas par veiktām pārbaudēm apkopošana un apmaiņa, kā arī situācijas salīdzinājums ar valstīm ārpus ES;
 • tirdzniecības vietu atbilstība – labas prakses piemēri no katras dalībvalsts, nejauša tirdzniecības vietu apmeklēšana, informācijas izplatīšanas aktivitāšu, ieskaitot tirgotāju apmācību, uzsākšana;
 • izplatīšanas  aktivitātes – labas prakses piemēri, esošās situācijas apraksts, vismaz vienas informatīvas kampaņas organizēšana katrā valstī, ieskaitot:
  • jauna energomarķējuma popularizēšanas plāns;
  • skaidrojošu tekstu par marķējumu sagatavošana;
  • aktivitāšu īstenošana (koordinēšana);
  • aktivitāšu efekta monitorings.
 • aizvietošana – informācija par iekārtu vidējo vecumu mājsaimniecībās, kopsavilkums par pieejamiem instrumentiem (nodokļu likumdošana, atlaižu programmas, citas iniciatīvas) un rezultātiem valstīs, kur tādi instrumenti jau tika pielietoti, informācijas izplatīšana valsts līmenī;
 • Gala rekomendācijas – labas prakses piemēru apraksti par augstāk aprakstītajām tēmām.


Projekts tika uzsākts 2010. gada decembrī un turpināsies līdz 2013. gada maijam.

Projekts ComeOn Labels (Common appliance policy – All for one, One for all – Energy Labels) tiek īstenots Sapratīga enerģija – Eiropai programmas ietvaros. Autori ir pilnībā atbildīgi par šī dokumenta saturu. Tas neatspoguļo  Eiropas Kopienas viedokli. Eiropas Komisija un EACI nav atbildīgas par šajā ietvertās informācijas jebkāda veida tālāku izmantošanu.